Ogłoszenia

Rejestracja użytkownika

*
*
*
*
*
*

* Pola wymagane.

dostawa miału węglowego

 

 

 OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

W TRYBIE NIEOGRANICZONYM

na dostawę miału węglowego

 

1.ORGANIZATOR  POSTĘPOWANIA

Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A., Stoisław 11, 76-031 Mścice,
NIP 669-050-21-87, REGON 000051109, Nr Rejestrowy BDO 000003906, Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział KRS Nr 0000306013, Kapitał Zakładowy 35.000.000,00 zł, Kapitał wpłacony 35.000.000,00 zł, zwane dalej również „Organizatorem” lub  „Zamawiającym”.

 

2.PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA I JEGO ZAKRES

Przedmiotem postępowania jest wybór dostawcy miału węglowego w ilości 1500 ton, spełniającego poniższe parametry jakościowe:

Sortyment

MIIA

wartość opałowa Qir

min 23 000 kJ/kg

zawartość popiołu Ar

max 18 %

zawartość

siarki całkowitej Str

max 0,6 %

zawartość wilgoci Wtr

max 12 %

uziarnienie

           0 - 20 mm

 

3.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać listownie do sekretariatu Przedsiębiorstwa Zbożowo - Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.06.2023r. do godz. 14.00.

 

Read more: dostawa miału węglowego

zakup i montaż separatora optycznego do ziarniaka owsa

  OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT W TRYBIE NEGOCJACJI NIEOGRANICZONYCH

 

1. ORGANIZATOR POSTĘPOWANIA

 

Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice, NIP 669-050-21-87, REGON 000051109, Nr Rejestrowy BDO 000003906, Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział KRS Nr 0000306013, Kapitał Zakładowy 35.000.000,00 zł, Kapitał wpłacony 35.000.000,00 zł, zwane dalej również „Organizatorem” lub „Zamawiającym”.

2. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA I JEGO ZAKRES

Przedmiotem postępowania jest zakup i montaż separatora optycznego do ziarniaka owsa dla Przedsiębiorstwa Zbożowo – Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice, według specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia

3. MIEJSCE, TERMIN I TRYB SKŁADANIA OFERT

3.1. Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwie Zbożowo - Młynarskim "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice w zamkniętej kopercie z opisem „Nie otwierać – oferta na zakup i montaż separatora optycznego do ziarniaka owsa”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.06.2023 r. do godz. 14.00.

3.2. W przypadku przesłania oferty pocztą musi ona wpłynąć do miejsca wskazanego w pkt. 3.1. w terminie do dnia 07.06.2023 r. do godz. 14.00.

Read more: zakup i montaż separatora optycznego do ziarniaka owsa

Sprzedaż materiałów nieużytecznych

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie w Stoisławiu S.A. informuje, że posiada do sprzedaży materiały nieużyteczne tj.

1. Złom drewniany (paletowy) w cenie 100zł/t

2. Złom meblowy w cenie 50zł/t

3. Oprawy jarzeniowe w cenie 5zł/sztukę

 

Wyżej wymienione materiały można oglądać na terenie przedsiębiorstwa w dni robocze w godz. 9.00-14.00 po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 603 658 554 lub 94 34 55 995